SONTEX  - SWISS TECHNOLOGIES

Zariadenia podporujúce diaľkový zber dát - SONTEX

elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov,

  Sontex 566

  • Kompaktné merače tepla, Supercal 739, Superstatic 449 / 749
  • Merače tepla, Superstatic 440
  • Kalorimetrické počítadlo, Supercal 531
  • Rádio moduly na vodomery, Supercom 581 (Wehrle Wasser Geräte) a Supercom 580 (Elster)
  • Impulzný adaptér Supercom 541 (na zber dát z elektromerov, plynomerov alebo iných zariadení s impulzným výstupom)

pomerové rozdeľovače Sontex 565 respektíve Sontex 566-radio

1. Všeobecne

Náklady na vykurovanie predstavujú najvyššiu položku z rozpočtu výdajov za užívanie bytu. Preto je nanajvýš aktuálne a prospešné pripomenúť osvedčené kroky, ktoré na ceste za za ich znižovaním vedú presvedčivo a neomylne k cieľu.

Je dokázané, že nízke náklady na vykurovanie a relatívne nízku spotrebu tepla dosahujú obyvatelia v bytových domoch, v ktorých je dokonale hydraulicky vyregulovaná vykurovacia sústava a radiátory sú vybavené termostatickými ventilmi. Pokiaľ je spotreba tepla v jednotlivých bytoch na radiátoroch indikovaná pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov a budova je naviac kvalitne zateplená, sú úspory tepla najvýraznejšie.

Každý z týchto krokov samozrejme niečo stojí. Najlacnejšou a najrýchlejšie návratnou investíciou, ktorej realizáciu Vám ponúkame, je investícia do merania tepla a do možnosti vlastnej regulácie jeho odberu. Tieto kroky spolu úzko súvisia.

Inštalácia a použitie elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej len EPRVN) poslúži ako nevyhnutný motivačný prvok k úspornému chovaniu obyvateľov a zároveň umožní v nasledujúcich rokoch relatívne spravodlivé rozúčtovanie nákladov za teplo podľa skutočnej spotreby užívateľov bytov a nebytových priestorov.

Na druhej strane inštalácia termostatických ventilov a tým možnosti vlastnej regulácie odberu tepla poslúži ako nevyhnutný prostriedok k úspornému chovaniu obyvateľov.

Pre oblasť objektívneho a nekompromisného merania a relatívne spravodlivého rozúčtovania spotreby tepla v bytoch ponúkame presné a spoľahlivé elektronické pomerové rozdeľovače Sontex 565 respektíve Sontex 566-radio: