IPS - bezúdržbový systém

07.02.2019

Vyriešte svoj problém s celosvetovo patentovaným zariadením, ktoré má certifikovanú účinnosť 76% redukcie usádzania vodného kameňa a nepotrebuje:

vonkajší zdroj energie

žiadnu údržbu

prevádzkové náklady

chémiu

Je ekologický a bude vám dobre slúžiť minimálne 10 rokov alebo počas pretečenia 1000 - 1500m3 vody.

Čo hovorí legislatíva?

Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., TUKE Košice

V súlade s implementáciou európskych noriem sa dostala aj na Slovensko aj norma STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. V roku 2010 bola do platnosti prijatá jej štvrtá časť EN 806-4 týkajúca sa montáže vodovodov. V tejto norme sú prvýkrát stanovené celoeurópsky platné nariadenia o uvedení inštalácií pitnej vody do prevádzky, vzťahujúce sa napríklad na napĺňanie, tlakovú skúšku, preplachovanie a dezinfekciu. Zároveň požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré sa vzťahujú na všetky členské štáty EÚ sú dané smernicou Rady 98/83/ES z roku 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Štandardy pre kvalitu pitnej vody uvedené v smernici vychádzajú z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Cieľom smernice je chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty. Smernica:

  • stanovuje štandardy pre kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa "na výtoku" (mikrobiologické, chemické a organoleptické ukazovatele) a stanovuje všeobecné povinnosti pre kvalitu pitnej vody ako takej - pitná voda musí byť zdravotne bezpečná a čistá,
  • zaväzuje členské štáty, aby pravidelne monitorovali kvalitu pitnej vody a aby spotrebiteľom poskytovali dostatočné a aktuálne informácie o kvalite pitnej vody,
  • stanovuje limitné hodnoty pre celkovo 48 mikrobiologických a chemických ukazovateľov, ktoré musia byť pravidelne monitorované a testované.

Členské štáty môžu oslobodiť od ustanovenia tejto smernice:

pitnú vodu, ktorá zásobuje menej ako 50 osôb alebo poskytuje v priemere menej ako 10 m3 pitnej vody za deň,

vodu používanú v potravinárskom priemysle, kde jej kvalita nemôže ovplyvniť zdravotnú bezpečnosť vyrábaných potravín.

Členské štáty sú povinné prebrať (transponovať) smernicu do svojej národnej legislatívy pre pitnú vodu, pričom si do nej môžu pridať ďalšie ukazovatele, ktoré budú monitorovať a tiež si môžu stanoviť prísnejšie limitné hodnoty. Avšak nemôžu si stanoviť menej prísne limitné hodnoty, keďže ochrana zdravia by mala byť zachovaná v celej Európskej únii.

Smernicu sme na Slovensku implementovali v nariadení vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. V porovnaní so smernicou sa v nariadení nachádzajú prídavné ukazovatele, ktoré sú sledované v pitnej vode. Ide napr. o ukazovatele vápnik a horčík, ktorých prítomnosť v pitnej vode odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Nariadenie obsahuje 29 ďalších ukazovateľov pre stanovenie kvality pitnej vody (kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, železité a mangánové baktérie, abiosestón, striebro, dichlórbenzény, monochlórbenzén, styrén, tetrachlórmetán, toluén, xylény, brómdichlórmetán, 2,4-dichlórfenol, chlórdioxid, chloritany, chloroform, ozón, 2,4,6-trichlófenol, absorbanciu, celkové rozpustné látky, teplotu, zinok, horčík, vápnik, vápnik a horčík. V porovnaní so smernicou 98/83/ES má SR 6 ukazovateľov, ktoré majú prísnejšie limity ako stanovuje smernica. Konkrétne ide o ukazovatele bór, kadmium, meď, kyanidy, chloridy a pH.

Ako je možné túto legislatívu udržať a rozvinúť?

Ako bolo vyššie uvedené, norma STN EN 806 pojednáva o inštaláciách pitnej vody, pričom sa zaoberá nielen konkrétnym návrhom a realizáciou vodovodných inštalácií, ale aj ich následným preplachom a dezinfekciou. Dodržiavanie normy STN EN 806-4, ako aj Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., vedie k zamysleniu sa nad tým, ako trvalo udržiavať status pitnej vody nielen v domácnostiach, ale všeobecne. K tomu je vhodným riešením adekvátna úprava vody, pričom galvanická úprava vody za predpokladu stabilného udržateľného stavu, je jednou zo serióznych možností stabilného udržania pitnej vody. Vhodným doplnením národnej legislatívy by preto bolo jej následné rozšírenie preplachu o povinnosť úpravy pitnej vody tak, aby sa pitná voda stala štandardom a trvalo udržateľným stavom.